به دریا دخیل بسته ام

زیر آب با چشمانم که بازند. چشمان من ماهیان کوچکی هستند که باور نمی کنند که به خانه شان برگشته اند. مزه ی دریا خوب است. بچه ماهی ها تند از کنار صورتم گذشتند. صدای خنده شان خوب است. می خندم. دریا رنگ غم هام را شسته است. غم های من لکه های سنگین و کدر روی آب هستند. موج این طرف آن طرف می بردشان. حباب دارند. هوای نفس بچه ماهی هاست. بهشان گفتم اگر بچه ام را به من بدهند، تابستان بعد برایشان غذا می آورم. خندیدند. توی آسمان شان اوج گرفتند. رفتند تا آن طرف طناب، بعد برگشتند و ایستادند، گیج:"پس چرا نمی آیی؟"

- من می ترسم. از طناب رد نمی شوم.

به من خندیدند. رفتند. من مانده ام. وقت نشد بهشان بگویم که ‌اگر یادم بدهند شاد باشم، اگر یادم بدهند عاشق باشم،‌اگر یادم بدهند نقاشی کنم، اگر یادم بدهند...

نذرم نیمه کاره ماند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
سال و مه

خیال‌انگیز! با کلمات هم نقاشی می‌کنی لی‌لی؟! (نظر خصوصی رو چک کن!)

بهناز

آه! مادر کوچک من! بچه ات آن طرف تناب بود و ماهی های تو خیلی وقت بود که دریا را ندیده بودند، می ترسیدند