چشم های لای پنجره

پلیس پشت سرشان حرکت می کرد، آرام. کوچه، کوچه ی برج های روبروی هم بود. ما، مردمی بودیم که لای پنجره ها را باز کرده بودیم و فقط چشم بودیم و هی نگاه می کردیم و نفس را در سینه حبس کرده بودیم و قلب مان تالاپ تالاپ می زد. آن ها، دخترانی بودند که شعار می دادند و عصبانی بودند. بعد دخترها دویدند. آن ها، دخترها، به وقت دویدن مشت هاشان را به سوی ما گرفتند:"حمایت... حمایت..." ما، چشم های لای پنجره مانده وحشت زده به چشم های لای پنجره مانده ی برج روبرو نگاه کردیم. دخترها ما را دیده بودند. لو رفته بودیم. دستپاچه پنجره ها را بستیم. آمدیم سرجای مان نشستیم. 

فکر کن که زده باشندمان. فکر کن که له شده باشیم.

آن ها، دخترها، کم بودند. ما، چشم های لای پنجره مانده، بسیار بودیم.

/ 4 نظر / 2 بازدید
Montra

خوشحالم که خوبی لی لی خوبم... [لبخند]

حامد

کمین کرده بودین ؟ [سوال]

انگور

[گل]