بچگی ها

بابا توی حیاط برایم تاب درست کرده بود. به کوهی که رویش خانه داشتیم نگاه می کنم. آیا کوه هنوز کوه است؟ کوه از بین نمی رود که. دلت خوش باشد. هنوز همان جاست. دامنه ی کوه پله پله بود. روی هر پله سه چهارتا خانه ی پیش ساخته بود. بین هر خانه با خانه ی کناری یک دشت فاصله بود. به خانه های ما می گفتند خانه های فرانسوی ها. دور حیاط خانه به جای دیوار شمشاد بود. کسی بهشان نمی رسید. خشک شده بودند و کچل بودند. حیاط پشتی خانه پر بود از سنگریزه های گرد. در حیاط پشتی نمی شد بدوم، سنگریزه های گرد نمی گذاشتند. فقط می شد زیر سایه ی خنک درخت بسیار بزرگ سه پـ.ستان بنشینم و با برگ های بزرگ و میوه هایش کاردستی درست کنم. برگ ها با شیره ی میوه اش به هم می چسبیدند. وقتی خشک می شد، جدا می شدند. کاردستی ها برگ های خشک شده ای بودند، که روی سنگریزه های گرد کوچک خرد می شدند.

روی تاب می نشینم، در سکوت، و بازی می کنم. تاب برایم کوچک است. خشم هم هست. همان جا توی حیاط پشتی نشسته است و کاردستی های خرد شده ی خشک شده را با تکه چوبی به هم می زند. آن جا زلزله خیز بود. صدای زلزله می آمد و زمین می لرزید. بابا مرا بغل می کرد و بیرون می دوید. زلزله هم یک بازی شیرین بود. پوزخند می زنم. خشم از جایش بلند می شود. دست هاش را توی جیبش فرو می کند و کنار من قدم می زند. اثر قرص ها تمام نشود یک وقت؟ نمی خواهم دوباره گریه کنم. نمی خواهم تسلیم باشم. دوچرخه ام قرمز است. سگم به من نگاه می کند. ازش می پرسم که قرار است تا کی زنده بمانیم؟ گردنش را کج می کند و نگاهم می کند. از این حال بد من متعجب است. نیازی بود که با من حرف بزند تا بدانم چه می خواهد بگوید؟ سگم خیلی مرده است. بد مرده است. زوزوه ی شغال از دور. زوزه ی شغال قلب مرا جلا می دهد. دلم برای همه چیز تنگ است. خشم نگاهم می کند. تمام هستم. می آید طرفم. بغلم می کند. چرا برای بغل همه بزرگم؟ دیر است. خیلی دیر است.

/ 4 نظر / 2 بازدید
...

دلم برای همه چیز تنگ است....

ژابف

چرا برای بغل همه بزرگی؟سوالمه واقعا.

باغ تماشا

سلام من وبلاگ شما را تعقیب میکنم.عاشق قلمتان هستم مثه نویسنده هاست تا مینویسی یاد نقش نییکول کیدمن توی ساعتها میافتم.خیلی دردناک مینویسی اما په نظر من باهوشی خیلی برای همین اینقدر متفاوت نگاه میکنی من هم همیشه این مشکل راداشتم توی پستی که راجع بع مرد و برادرش نوشتی همین حی تنهایی و ناشناسی را پیدا کردم .اما من مدتهاست کنار گذاشته ام سعی میکنم راجه به ادمها قضاوت نکنم و همانطور که هستند بپذیرمشان .سخت است اما کمتر اسیب میبینم .

نددا

لی لی جان داشتم توی گودر آرشیوت رو می خوندم . تموم نکردم هنوز.خیلیشو خوندم اما.می خواستم بگم از آشنایین با همسرت برامون بنویس. یه قسمت خیلی خوب زندگیت باید باشه.نوشتی قبلا؟اگه نوشتی من نرسیدم بش هنوز. موفق باشی.