SOS

از صبح کار کرده‌ام و کوه کارها حجمش کم نشده‌است. بهترم شاید، یا نیستم، نمی‌دانم. دیروز بسیار درمانده بودم. فکرکردم بسیار کارکنم. همیشه به‌شدت کارکردن دوای‌درد من بوده و توانسته من‌را از حالی که دارم نجات بدهد. در یک اقدام تلافی‌جویانه (!) دست به منظم‌کردن میز کارم زدم... و وقتی که دیگر از فرط کمردرد داشتم از پا می‌افتادم، خودم را به آژانس رساندم. خانه، نقش دوم من منتظرم بود. کوه ظرف‌ها را باید می شستم که شستم و اجاق‌گاز را باید تمیز می‌کردم که نکردم و کف آشپزخانه را باید تی می‌کشیدم که نکشیدم. سریع شامی تهیه دیدم و همسرم آمد و شام خوردیم و بعد هم به فاصله یکی-دو جمله احوال‌پرسی و دو-سه لب‌خند و یکی-دوبار "چه‌خبر؟" گفتن خواب‌مان برد. حس می‌کنم زیر بار کاری که هیچ‌گاه تمامی ندارد و همیشه من از او عقب می‌افتم دارم خفه می‌شوم، که دست و پا می زنم و نفس تازه می کنم گاهی، به سختی. خودم را دیگر نمی‌شناسم. یک ماشین هستم، که هروقت رگه‌هایی از انسانیت می‌یابد و فکر می‌کند، خودش را آزار می‌دهد. یک قسمتی از وجودم مسموم شده که پیدایش نمی‌کنم، که دلم می‌خواهد درمانش کنم. بسیار احتیاج دارم که یک شبه‌معجزه‌ای بتواند من‌را از این وضعیت شش و هشت خارج کند، بیندازد توی راه، دستم را فشاردهد و بهم بگوید:"آرام باش لی‌لی!" به‌شدت محتاجم که یک‌نفر پیشم باشد که خوب باشد، که راه‌نما باشد، که دوست باشد، که آرامم کند، که آرام شوم. دلم به ابن خوش است که دلم به آسانی خوش می شود وقتی می بینم که هنوز گنجشک ها و کلاغ ها هستند، که هنوز آن ها به ما امید دارند، که هنوز آن ها ما را دوست دارند.

/ 0 نظر / 2 بازدید