گل های سیکلمه پشت پنجره بودند

نشسته بودیم توی کافه و دست همدیگر را گرفته بودیم و می‌خندیدیم. میزمان کوچولو بود. دوتا دختر آلمانی در چشم‌انداز من نشسته بودند. زیبا بودند. بعد از آن‌ها پنجره‌ی بزرگ کافه بود و گل‌های سیکلمه‌ی رنگارنگ. بعد از پنجره پیاده‌رو بود. توی پیاده‌رو مردم بودند. خوش‌حال بودند. می‌خندیدند. شوخی می‌کردند. خوش‌رنگ بودند. هزار رنگ بودند. هوا سرد بود. ما توی کافه‌ی صمیمی بودیم. میزها و صندلی‌ها چوبی بود. شهر مهربان بود. زن میز کناری بلندبلند حرف می‌زد. موهاش لخت و مشکی بودند و با تکان‌های سرش می‌آمدند روی سینه‌اش. او آن‌ها را با حرکت سر عقب می‌زد. یقه‌اش باز بود. کسی سینه‌اش را نیشگون نمی‌گرفت. کسی بهش نمی‌گفت این‌که با حرکت گردن موها را عقب می‌زند، می‌خواهد مردها را اغوا کند. کسی نمی‌گفت یواش حرف بزند. بلندی صدای من تا کدام کوچه است؟ کسی بهش نمی‌گفت به راستی که مکر شما زن‌ها بزرگ است. وسط خنده اشک آمد. گفتم کاش مردم ما هم خوش‌حال بودند. کاش می‌شد که خوش‌حال باشند. کاش این‌همه داغ ندیده بودند. کاش این‌همه نفرت نبود.

از بین سوغاتی‌ها لباس رنگارنگ کوچک بیرون افتاد. باز هم سوغات خریدم. تا زدمش. دوباره روی پایم بازش کردم. مرد را صدا زدم:"ببین... بلد هستی که چطور لباس تنش کنی؟" دکمه‌های پایین لباس رنگارنگ کوچک را باز کردم. لباس را جمع کردم. مرد ایستاد بالای سرم و نگاه کرد، انگار بچه الان دنیا آمده و لخت است و باید بپوشانیمش. یقه را باز کردم:"اول لباس را از سرش رد می‌کنی. بعد دستت را می‌بری توی آستین، دستش را می‌گیری و از آستین در می‌آوری. حواست به انگشت‌هاش باشد. بعد بدنش را بلند می‌کنی و لباس را از زیر تنش رد می‌کنی..." مثل یک آیین. لباس به تنت پوشاندم. سردت نیست؟ کسی پایش را روی گلوی من گذاشت. کسی قلبم را قلقلک داد. کسی صدایم زد، بی آن‌که اسم خودم را بگوید. کسی ایستاد و نگاهم کرد، بی‌حرف، سنگین، بی آن‌که بفهمم معنای نگاهش چیست. خفه شدم، هوا. زمین خوب است. زندگی خوب است. من فکر می‌کنم حال‌مان خوب می‌شود. اما تو نه می‌آیی، نه می‌روی، بچه‌ام.

/ 3 نظر / 3 بازدید
نرگس

برايت دعا مي كنم. هميشه برايت دعا مي كنم. تو هم براي من دعا كن. شايد بچه مان بيايد.

اخ که چقدر تنهاییات از جنس تنهایی خودمه...............