می اندیشم که شاید خواب دیده ام

دوستم، فرشته، یک کبوتر را اهلی کرده بود. یک کبوتر سیاه. کبوتر هر روز به صدای فرشته پایین می آمد و دانه می خورد. بعدها همان بالای خوابگاه مان لانه کرد. روزی که فرشته داشت برای همیشه از آن شهرخداحافظی می کرد، کبوتر خودش را به آنتن تلویزیون کوبید و خونین کف حیاط افتاد. هرچه کردیم زنده نماند. نخواست که زنده بماند.

قصه از این جا شروع شد که من یکی دوماه قبل، یک روز برای دل خودم آواز می خواندم و لباس ها را در راهروی تنگ خانه مان روی رخت آویز پهن می کردم. رفتم کنار پنجره و فکر کردم که نمی خواهم با انسان هایی که دزدی و تهمت برای شان مثل آب خوردن است کار کنم. به همین سادگی. بعد به آسمان نگاه کردم و فکر کردم که خوب، کارم را عوض می کنم و به جایی بهتر می روم که آدم هاش خوب باشند. بعد قلبم روشن شد. بعد دستم را زیر چانه ام زدم و به بچه ام هم فکر کردم. به این که نقاشی کنم. به همسرم که خوشحال است و می خندد. بعد فکر کردم وقت می کنم که این قلب له شده را بگذارم  کمی هوا بخورد، کمی محبت کند، کمی خودش باشد. همین. باور کن جرمی مرتکب نشدم. فکر کردم حق دارم. شاید لبخند هم می زدم، یادم نیست، اما این هم جرم نیست. هوای بیشتری در سر نداشتم. من هوای خودم را می خواستم. فکر کردم حق دارم. فکر کردم می توانم از امیدوار بودن شرمنده نباشم. فکر کردم می شود زنده بود.

 آرزویم را پر دادم رفت.

چه بر سر آرزویم آمده است؟ دارد بال می زند هنوز؟ کف حیاطی نیفتاده باشد؟

دلم می خواهد بروم و تمام آن آرزوهای گیرکرده به آنتن و درخت و سیم برق و بندهای رخت را آزاد کنم و پر بدهم که بروند و ستاره شوند. برآورده شوند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
مریم

همه ارزوهات برآورده قلب مهربونت لی لی بانو [ماچ]