خواب می دیدم...

خواب می دیدم که همسرم به اعدام محکوم شده است. من کنار باغچه ایستاده بودم و به دو کرم نگاه می کردم که چیزی رابا خود می بردند. آن موقع می دانستم چه بود. ولی حالا یادم نیست. دست می کشیدم به ساقه ی گل رز و خارهاش رالمس می کردم. گریه می کردم. همسرم فلج شده بود... از شدت ترس. دراز کشیده بود گوشه ی اتاق و به جایی روی زمین خیره شده بود.

بعد همسرم نبود. پدرم بود. روی زمین دراز کشیده بود و همان طور از ترس فلج بود، مثل همان وقت هایی که تازه پاکسازی شده بود. مثل همان وقت هایی که یک روز در خانه مان نشسته بودیم و پدر بیکار شده بود و دراز کشیده بود و سیگار می کشید و در زدند ... یک خانواده ی دیگر را فرستاده بودند که در خانه ی سازمانی ما مستقر بشوند. پدر یادت هست که تخت و نیمکت مرا به پسر کوچولوی آن خانواده دادی؟ پسر روی تخت من می خوابید. هیچ تعجب نکردم که پدرم به جای همسرم فلج شده بود. انگار پدرم هم محکوم به اعدام باشد. انگار که تمام عمرم می دانستم که پدرم یک اعدامی است. جوری به خار گل رز دست می کشیدم که دستم زخم نشود. در یکی از اتاق های خانه ی پدربزرگ بودیم. رنگ دیوارها صورتی بود. روی دیوارها نقش هایی خط خطی بود. نقش هایی که کودکی های خواهر و برادرم آن ها رسم کرده بودند. ولی آن رسوم، نقاشی نبودند. با بی رحمی، با چاقو، دیوارها را کنده بودند و بر روی دیوار صورتی نقش انداخته بودند.

من تنها بودم. پدر نبود. همسرم نبود. من تنها بودم با گل رز. گل رز گل نداشت. فقط خار داشت.

بیدار شدم. سرم را انگار هزار بار به دیوار کوبیده بودند... وای... چه  دردی. همسرم را از پشت بغل کردم. شانه هایش را بوسیدم. نفس می کشید. آرام بود. زنده بود. زندگی در تنش جریان داشت.

فرشته های سیاه پوش خواب و خاطرات... به خاطر خدای تان کمی مرا تنها بگذارید.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید