خاله سوسکه

مسوولیت جدیدی به من دادهاند. در شبهجلسه نشستهبودم. یکی از همکاراننامربوط داشت درمورد اینکه یکی از کارهایمن نادرست است، سخنرانی می‌کرد. من هم داشتم نوک‌کفشم را نگاه می‌کردم که از پیاده‌روی دونفره‌ی دیشب گِلی بود و سعی‌می‌کردم پشت‌مبل پنهانش‌کنم و به کفش‌های مدیرعامل نگاه‌می‌کردم که براق و تمیز بودند و فکرمی‌کردم که چرا دوباره خجالتی شده‌ام و باید حرفی‌بزنم، که مدیرعامل به‌صورت غیرمترقبه مسوولیت‌جدید را به‌من واگذارکرد. قبلن در موردش با من حرف زده‌بود، ولی فکرنمی‌کردم به این‌زودی درجمع اعلام‌کند. درلحظه خودم‌را دیدم که موهام منفجر شده‌اند و یا شاید هم اثرات پس‌ازانفجار بود. در حالی‌که صورتم هیچ تغییری نکرده بود، با خودم فکرکردم که نمی‌دانم. فکرکردم که البته دمدمی‌مزاج هستم، آن‌قدر زیاد که خودم‌را برای به‌دست آوردن تازگی‌ها به آب و آتش بزنم، ولی در درازمدت از فرط خستگی خواهم‌مُرد، احتمالن. در حالی‌که همان همکارنامربوط درلفافه‌ی دل‌سوزی می‌خواست مدیر را از تصمیمش برگرداند، فکرکردم که همه در درازمدت می‌میرند و حتا بعضی هم در کوتاه‌مدت. پوزخند همیشگی‌ام به کمکم آمد. رو به همکار گفتم:" شما چرا این‌همه دل‌سوز شده‌اید؟به‌تازگی توبه کرده‌اید خدای‌نکرده؟" همکار خندید. مدیر به او گفت:"لی‌لی خودش زبان دارد. تو چرا ازجانب او حرف می‌زنی؟"همکارنامربوط گفت:" لی‌لی که زبان ندارد بنده‌ی خدا..." گفتم:" چندلحظه قبل شما داشتید ثابت می‌کردید که من سر همه را کلاه می‌گذارم." خندیدیم. مدیر به‌من نگاه کرد. سر تکان‌دادم. رییسم به‌من نگاه کرد و باناراحتی گفت:"کارت خیلی‌زیاد می‌شود..."

دیشب خواب سوسک می‌دیدم. بال‌هاش تانصفه رشد کرده‌بودند. پرواز نمی‌کرد. راه می‌رفت. چقدر راه می‌رفت...

دلم می خواهد طراحی کنم. عجیب نیست که این برایم آرزو شده است؟

 

/ 0 نظر / 2 بازدید