بچگی

زندگی آنقدرها هم بد نبود لی لی. روزهایی هم بود که صبح بسیار زود بیدارم می کردند. هوا هنوز سرد و تاریک بود. همان طور که نق می زدم، بابا بغلم می کرد و پشت ماشین می خواباند. بالش کوچکم را زیر سرم می گذاشت. مچاله می شدم. پتو رویم می انداخت. نق نقم تمام می شد. راه می افتادیم. در همان تکان های اول می خوابیدم.

بعد بیدار می شدم. مامان کنار رودخانه جا انداخته بود. تخم مرغ آب پز و پنیر و نان. چای. صبحانه را می خوردیم و من بازیم را تمام نکرده راه می افتادیم.

بعد راه بود و من خیال می بافتم و هی نگاه می کردم و سکوت. بیابان های پهناور تا افق. تیرهای فشارقوی برق که در نظر من زنانی با کمر باریک و دامن های بلند بودند.  کشتزارهای زرد شده. کوه های دور:"مامان چرا کوه ها آبی رنگند؟ چرا ماه نرفته است لالا؟ چرا با ما می آید؟ می خواهد ببیند ما کجا می رویم؟"

کجا می رفتیم؟ مهم بود؟

عکس ها می گویند مشهد. شمال. اصفهان. شوش. اهواز...

بهبهان. من و مامان جیش داشتیم. بابا در خانه ای را زد:" ببخشید... بچه می تواند از دستشویی استفاده کند؟"

دو دقیقه بعدش من و مامان داشتیم جیش می کردیم و هی می خندیدیم:"تمام نمی شود. چقدر زیاد بود!"

بیرون که آمدیم بابا توی ماشین نبود. از پشت سر صدای مان زد. با تعجب برگشتیم. بابا با قیافه ای مستاصل روی ایوان خانه ایستاده بود. خانم خانه با اصرار و تقریبن کشان کشان مامان را هم داخل برد. من خودم جلو می رفتم، بس که ذوق جاهای جدید را داشتم. خانه شان اتاق های تودرتو داشت. دو تا پسر کوچولوی چندماهه داشتند. هی نازشان کردم. چشم های بزرگ داشتند و از دیدن ما متعجب بودند. دوقلو بودند. یکی چاق و دیگری لاغر. مامان گفت:"مثل دایی هایت. دوقلو هستند ولی یکی چاق است و دیگری لاغر."و با خانم خانه از خانواده های شان گفتند.

خانم خانه ناهار را کشید. ماکارونی!

و خوشبختی، به راحتی و دم دست.

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
Montra

[لبخند]

Mina

I have missed those simple lovely days:)without trying to be happy,we were happy... Be happy

نیما

ازت متشکرم که کودکی های فراموش شده ام را برای لحظاتی زنده کردی. متشکرم