آن ها.

آن ها با لباس های فرم و ادوات عجیب شان ایستاده بودند. نمی دانم برای چه خنده ام گرفته بود. کنارشان با نیشی که سعی می کردم به هم بیارمش ایستاده بودم تا چراغ سبز شود و بگذرم. هی برمی گشتم نگاه شان می کردم که چهارتایی ردیف ایستاده بودند و نگاهم می کردند. دختری کنارم ایستاد. داشت خنده اش را جمع می کرد. من و دختربه هم نگاه کردیم و با صدای بلند خندیدیم. بعد با خنده به آن ها نگاه کردیم. مستاصل بودند. موتوری ها گذشتند. رو کردم بهشان و به موتورها اشاره کردم و پرسیدم:"دوستان تان بودند؟" یکی از آن ها با لبخند پاسخ داد:"نه خانم. این ها بندپایانند."

-          چی؟

-          بندپایان.

منتظر بود من این بار از سر همدلی بخندم.

خنده ام بند آمد. با بدگمانی نگاهش کردم. بعد همه شان را نگاه کردم. هرچهارتا نگاهم می کردند. نگاه من طعنه داشت. قلب من قاضی بود. سنگر من دور بود. خاک زیر پا سوخته بود. هیچ نشانه ای نبود. خط کشی شده بودیم. از هم جدا بودیم. مقدر کرده بودند با هم نامهربان باشیم. چراغ سبز شد. دوست داشتم ازشان خداحافظی کنم. نشد. رفتم. آن ها و باتوم های شان مانده بودند. نگاهم روی شانه هاشان مانده بود. من مهربان نبودم.

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
آیدین قدم خیر

سلام وبلاگ خوب و بی آلایشی داری خوشحال میشم به منم سری بزنی[لبخند]

گلابی

نگرفتم دقیق چی شد

س

بندپایان یعنی چی؟

rs232

همینطوری الکی دارم همه نوشته هایت را می خوانم :)