می ترسم.

برای غلبه بر افسردگی ام دست به دامان کتاب هستم. سعی می کنم که افکاری را که بی رحمانه مرا به خاک و خون می کشند، به هرقیمتی فراموش کنم. در جلسه ی امروز اداره،میان آدم هایی که دوست شان نداشتم، قلبم گرفته بود. لی لی با سماجت دهانش را بست و سرش را پایین انداخت و در سررسیدم، کنار اعدادی که نوشته بودم، شروع کرد به گل کشیدن. بعد ناگهان من دریافتم که چقدر گل کشیدن را دوست دارم و هر گلی که لی لی می کشد چقدر با گل قبلی تفاوت دارد. یادم رفته بود کجا هستم. شوخی ام گرفته بود. با سماجت خواستم گل را شبیه گل قبلی بکشم و کنارش اعدادی را که در جلسه عنوان می شد بنویسم. لی لی عصبانی می شد و قلم را از من می گرفت و گل را عجیب تر می کشید. گل هایی که شاخک داشتند. گل های فضایی با رادارهای عجیب. گل هایی که پرچم شان گلی بود و گلبرگ هایشان گلی دیگر. گل های عجیبی که در دوردست ها -در مسیر افتادن آدم های خوب از پرتگاههای ژرف- کشف می شدند و دست شان را می گرفتند. گل های پهن چاق غرغرو با دستپخت خوب. گل های نازک زیبا مبتلا به نارسیسیسم.

گل ها را ریختم بالای سرم.

گل ها لابلای موهام گیر کردند.

روی گل ها دراز کشیدم. ابرها قشنگ بودند.

همکارم داشت به طرز عجیبی به دفترم نگاه می کرد. دیده بود و برای پنهان کردن گلستان دیگر دیر شده بود. اما لی لی، چه شد که فکر کردیم جلسه تمام شده است؟ برخاستم و با اخم گفتم:" بااجازه!" و آمدم بیرون. در راه فکر می کردم که چرا رییسم کمی هاج و واج شد؟

تا همین الان نیم ساعت گذشته است و همکاران هنوز برنگشته اند. معنایش این است که وسط جلسه بود که برخاستم.

می دانی؟ دارم باور می کنم که من/ لی لی به همین اندازه دیوانه ایم. خدا کند عاقلان آسیبی به ما نرسانند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
مریم

خدا کند لی لی! خدا کند [وحشتناک]

شیوا

دوست دارم بیشتر آشنا شم باهات.