من عرف نفسه

چندسال پیش اطراف آزادراه تهران-قم را نهال‌های کوچک کاشتند. نهال‌ها از این دسته نهال‌هایی بودند که هیچ خصوصیت مشهودی نداشتند: کوچک و اتفاقی بودند و با وجودی که هرگز شبیه نهال بغلی‌شان نبودند، هیچ تفاوتی هم نداشتند.

البته حالا نیستند.

هوووم... نه. بگذار از این جا بگویم که مدتی پیش یک هواپیما با تمام سرنشینانش از ابرها سقوط کرد و روی زمین تکه‌تکه شد. سرنشینانش هم. وقتی خبر را می‌خوانی،  عدد با عدد تفاوتی ندارد. مرده‌ی شماره‌ی ١٢۶ با مرده‌ی شماره‌ی ۴٢ هیچ تفاوتی ندارد. نمی‌فهمی. نمی‌دانی. نمی‌دانی چقدر نهال له‌له زده تا مرده. نمی‌دانی مرد چقدر عربده کشیده و به خودش شاشیده تا منفجر شده. او هم فقط داشته به این فکر می‌کرده که چه‌چیزی او را به محل نامناسب کشانده است. آیا آن نهال در لحظه‌های آخرش با یک جنگل فکر می‌کرده‌ است؟

لی‌لی! از خودت‌بودن نترس. سرجای خودت بایست. خودت باش. وزغ وقتی در ته لجن‌زار برای جفتش می‌خواند، چه‌کسی می‌تواند آن احساس خوش‌بختی را از او بگیرد؟چه‌کسی، با چه قدرتی، می‌تواند به او دستوربدهد که غمگین باشد، چراکه او یک شوهر خوش‌تیپ خوش‌صدای پول‌دار نیست، بلکه یک موجود زگیلوی بدقیافه‌ی بدصداست که اسمش هم فحش است؟ اگر او باور نکند،می دانی، فقط فرض را بر این بگذار که اگر او باور نکند، چه‌کسی می‌خواهد او را بمیراند؟ چه‌کسی؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
نازنین

لی لی همین روزا تولدته. نه؟ تولدت مبارک. (امیدوارم به اندازه کافی بهش نزدیک شده باشیم. :))