چهارشنبه سوری

پرسیدم چرا من خاطرات خانه ی سنگی رافراموش کرده ام؟ مامان گفت همان وقتی آن جا بودیم که رفته بودم قاشق زنی. یادم هست؟ سرتکان دادم. خانم طهماسبی دستش پشت سرش بود. از پشت در توری گفت:"نباید ببینی توی کاسه چه می گذارم ها، رویت را بکن آن ور." کردم. کاسه ی رویی دستم بود، کاسه را بردم جلو. دست خانم طهماسبی توی کاسه سنگین بود. تاق! یک چیزی از بین خش خش ها خورد ته کاسه. چیست یعنی؟ سربرگرداندم. خانم طهماسبی خندان دستم را زیر چادرم هل داد که نبینم. چادرم گل گلی بود. مامان زیر گلویم را سنجاق زده بود که از سرم نیفتد. خانم طهماسبی گفت:"برو. به کاسه نگاه نکنی ها. به مامان هم سلام برسان. ا؟ ماچ نمی دهی به خاله؟" سر تکان دادم. لپم را بوسید. زبانم را موش خورده بود. موش را گربه. دم گربه را آدم ها بریده بودند و اصرار کرده بودند خودش بخورد. آخر هر چرخه ای به آدم هایی می رسید که می زدند و می کشتند. چرخه خط صاف می شد. من چادر نخی گل گلی داشتم و پشت در خانه ها قاشق می زدم به کاسه ی رویی. توی ماشین بابا نشستم. بابا قدبلند و لاغر بود. موهاش سیاه، فرفری.  چه می دانست آن روی سگ زندگی یعنی چی، فکر می کرد آخر دنیا توی دکمه سردست و باشگاه بیلیارد تمام می شود. گفت:"این آخری بود لی لی. الان می رویم خانه ببینیم بچه م چی هدیه گرفته." و دست برد که سنجاق زیر گلویم را باز کند. گفت:"خفه شدی." سرم را عقب کشیدم. گفت:"سرت باشد؟ اذیت نمی شوی؟" گفتم:"دوست دارم." چه می دانستم. بیرون تاریک بود. کاسه ی رویی زیر چادرم  زنده مانده بود. صدای شغال می آمد. آخ. صدای شغال.

برگشته بودیم به خانه ی سنگی. خانه ی سنگی. یادم نیست. هدیه ی خانم طهماسبی یک تخم مرغ بود، میان شکلات ها و آ ب نبات های میوه ای. از مامان پرسیدم که تخم مرغ هم مال خود خودم است؟

-          آره عزیزم.

تخم مرغ را با خودم توی رختخواب بردم. مادربزرگ کنار تختم روی زمین نشسته بود و داشت با ورق فال می گرفت. نگاهم کرد. چشم هاش آبی سرد بود. گفت:"چه کار می کنی؟" گفتم:"مال خودم است. می خوابم رویش که جوجه شود." خندید. یک ورق از روی زمین چیده ها برداشت و برش گرداند. پنج گشنیز. گفت:"خدا عقلت بدهد." و ورق را گذاشت سر جایش. تخم مرغ را بغل کردم و خوابیدم به مادربزرگ نگاه کردم. فال بد شد. مادربزرگ نچ کرد. ورق هارا جمع کرد و دوباره نیت کرد و بر زد. فال فقط فال خوب. فال بد یعنی دوباره فال بگیر.

جوجه نشد.

مامان گفت:"اگر گفتی توی این چهل تکه، کدام تکه مثل یکی از پیراهن های مادربزرگ است؟" دامن چهل تکه اش را نشانم داد. دست گذاشتم روی تکه ی مشکی با خال های سفید. گفت:"خوب یادت مانده است."

هوم.

 

 

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
آزي

چند تا از نوشته هات رو خوندم .... جالب مي نويسي .... البته يك جاهايي رو نمي فهممم ولي از خوندن نوشته هات لذت مي برم

راوی

خیلی دوست دارم :) نوشته هات رو نمیگم خوده خودتو میگم

مریم

لی لی جان b type سنگی؟