اسکجول جدید

فامیل توی خواب تلفنی ازم پرسید که نویسنده وبلاگ لی لی کیست؟ قلبم می زد. بیدار شدم. به قول بابای آیدین اسهال نوشتن داشتم. وسیله ی تخلیه اش نبود. لپ تاپ توی اتاقی بود که تا سقفش پر از وسایل است. تازه وقتی وارد آن اتاق می شوی، باید دمپایی ات را عوض کنی، از بس که روی زمین گچ و خاک ریخته است. حوصله دارم؟ تازگی ها دوباره از تاریکی می ترسم. همان طور توی رختخواب غلت زدم و نوشته هام را غرغره کردم و تف کردم روی بالش. بعد دلم برای بالشم سوخت. بغلش کردم. بوی کلمه های ترشیده می داد. به دل هم نگرفته بود، بی خود خودم را سبک کردم. از دیروزصبح برای همکارم قیافه می گیرم. مجبورم. می فهمی؟ مجبورم. انی هستم برای خودم، چون می دانم حریف زبانش نمی شوم، برایش قیافه گرفتم. از بس که دماغش را توی همه ی زندگی من فرو کرده بود، زندگیم شکل ان دماغ ایشان شده بود.رهنمود می داد که از اسکجول زندگیم عقب هستم چون بچه ندارم. اسکجول زندگی من دست تو چه می کند چُس؟ چه کسی به تو گفته که بچه دار شدن توی اسکجول من بوده؟ غیب می دانی؟ نمی گفتم که. لبخند می زدم. خودم گفتم که ان هستم، لازم نیست تو بگویی. هروقت با هرکسی تلفنی حرف می زدم، گوشی را می گذاشتم و همکار هرچه را که فهمیده بود درباره اش بحث می کرد و هرچه را نفهمیده بود از خودم می پرسید. زندگی خوبی با هم داشتیم. همکار به من می گفت چرا ابروهایم را هشتی برنمی دارم؟ من فکر می کردم که به من چه مربوط است که ابروهایم چه شکلی باشند؟ از ابروهایم انتظار دارم که جلوی تابش آفتاب را بگیرند و یک سری حرکاتی از خودشان بروز بدهند. مثلن به هم بپیچند، وقتی که قیافه گرفته ام. آن ها هم از من انتظار دارند که آن پشم هایی را که از خط انقلاب دور افتاده اند، تبعید کنم به سطل آشغال. ابروی همکار خط است. مو ندارد. همکار به من می گوید سایه ی مشکی بزنم. همکار می گوید که نمی تواند جلوی عشوه آمدن خودش را بگیرد، توی وجودش است. بعد که می بیند من زبانم بیرون مانده است، توضیح می دهد که به ابروهایی که زیاد حرکت می کنند و گردن هایی که نوسان دارند می گویند عشوه. من، یکی مانده ام به آدم آهنی. وقتی خنده ام می گیرد زبان کوچکم توی چشمان مخاطبم بندری می زند. وقتی گریه ام می گیرد هم که معرف حضور. دیروز که مسواک می زدم توی آینه به خودم گفتم که بروم دانشگاه نقاشی بخوانم. ها؟ چطور است؟ بعد بی آن که نقاشی خوانده باشم، حالم خوب شد. فکر کردم اشکالی ندارد که همکار دارد توی کارم موش می دواند و هی حسادت و رقابت می کند. من متعلق به جایی هستم دووووور. کم مانده بود هاله ی نور هم دربیاورم که جلوی خودم را گرفتم.

آرشیو را برای همین برداشتم. به خاطر خواب دیشب است.

/ 4 نظر / 2 بازدید
یاس

love you with or without schedual[گل]

ابريشم

چه خوب كه همه ي ارشيوت رو قبلا خواندم[شیطان]

شبنم

من امروز اينجا رو پيدا كردم ،خيلي جالب مي نويسي.كاشكي آرشيو برش مي گردندي