افسردگی را در لحظه تمام می کنم

دست هام سنگینند. نوار کاست در داخل ضبط پیچیده است و صدایش صدای گریه ی لی لی کوچکی است که از زمان های دور زخم خورده است و هی گریه می کند.

بچه ها دورش می چرخند، صدایشان پر از شادی است:

دختره این جا نشسته،

گریه می کنه...

لی لی فقط گریه می کند. این فقط یک بازی بود. چه شد که طلسم شد و هیچ وقت نشکست؟ بچه ها جیغ می کشند:" هرکیو می خوای.... بگیر و بزن!" و لی لی آن وسط نشسته است. با دست هایش بر روی صورتش، فقط گریه می کند. بچه ها نمی دانند که این بازی به اشک آلوده شده است.

نوار کاست پیچ خورده است. پیش نمی رود. هی خودش را تکرار می کند. چشم هام از گریه پیر و کم بینا شده اند. دستم بی حس است. لی لی هی گریه می کند. بچه ها با شادی تاکید می کنند که هرکسی را که بخواهم، می توانم بگیرم و بزنم.

از اشک خیسم.

دستانم نا ندارند.

"هرکیو می خوای... بگیر و بزن"

دستم را به سختی بلند می کنم و دکمه ی پاز را می زنم.

پاز.

هیس.

و آرام نگاه می کنم به سکوتی که می نشیند. دکمه ی ریجکت را می زنم. نوارکاست بیرون می آید. دل و روده اش بیرون آمده و پیچ پیچ و بی شرم خودش را به رخ می کشد. هوا چرب و کثیف و سنگین است. نفسم سنگین است. این که روبروی خورشید را گرفته، ابر نیست و هرگز نخواهد بارید. 

 

من لی لی هستم. اشک بس است. به خاطر خدا نه، به خاطر خودم... اشک بس است.

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
نازنین

لی لی این لینک رو ببین. شاید دوست داشته باشی یه کاری بکنی. http://www.childf.com/WebSite/Home.aspx