دل یا دول؟ مساله این است.

در راه برگشت از مجلس ختم هستیم. شهرستان های کوچک درمیان طبیعت، مردم بیکار بر درگاه مغازه ها که دوتا دوتا و سه تا سه تا در حال وراجی اند، آرامش تا حد ایستایی و مرداب، مرغ ها و جوجه ها و گوساله ها و تولد و شکفتن و زایش و غریزه، بهار و گل های وحشی و رنگ... همه از من می گذرند. دلم غرق فکر است. فکر می کند که باید از تهران مهاجرت کنیم. فرار کنیم. فکر می کند که خیلی وقت است که سیاه است. فکر می کند که من تاوان حماقتم را می پردازم. فکر می کند که من دیگر حوصله ی کارکردن را ندارم. فکر می کند که من خسته ام.

هنوز آهم را بالا نیاورده ام که ناگهان کسی در گوش دلم بهش می گوید که آیا تا به حال به این فکر کرده است که کارم چقدر باکلاس است؟!

بعد دلم با جدیت فکر می کند که پس چه خوب! بهتر است که تهران بماند!

همین روزهاست که این دل مسخره ی دمدمی مزاج را بقچه کنم و پشت در بگذارم. اصلن چه کسی گفته که من افسارم را به دست او بدهم؟ کره خر ملاحظه ی گردن آدم را هم نمی کند. هی این ور می کشد، آن ور می کشد. انگار که کش تمبان عمه اش باشد.... پدرسگ.

/ 0 نظر / 2 بازدید