باید یادم بیاید

پدر بزرگ- مادربزرگ های من از هر دو طرف به دو ایل بزرگ ایرانی تعلق دارند. عشایر بوده اند. عشایر یعنی دامپروری، طبیعت، تعصب، کوچ، ییلاق، قشلاق، آواز خواندن، رقص محلی، خشونت، گبه و گلیم و قالی، صورت های مقاوم و آفتاب خورده، منگوله های رنگارنگ، چادر، خون سرخ، ساز و نقاره، اسب، تیراندازی و شکار، قدهای بلند، مهربانی های بی در و پیکر. بعد رضاخان آمد و با همان پوتین واکس خورده ی نظامی زد توی کاسه کوزه های شان. چادر؟ این وحشی گری ها چیست؟ متمدن شدیم. پدر بزرگ، مادربزرگ های من، بچه بودند که اسکان داده شدند. بستندشان. خودشان هم خسته بودند از هزاران سال کوه و دره نوردی، زاییدن روی اسب، بچه و مرغ را به قاطر بستن، چادر برپا کردن، آتش ساختن، آوازهایی که به دیوار نمی خوردند و هرگز برنمی گشتند، آفتاب، برف و رودخانه و دشت... آخ...  خسته بودند از در به دری.

اجداد دیوانه ی بدبخت من، بیچاره های کوه کوه، در به دری یک ژن است. عضوی از اعضاست. نمی شود جراحی اش کرد، جدایش کرد، نمی شود دورش انداخت. ارث می رسد. ارث رسید. می دانید؟ ارث رسید. ما نسل های بعدی بیچاره شدیم. بسته بودندمان. دیوانه شدیم. هی ازمان پرسیدند چه می خواهیم از جان زندگی مان؟ گیج بودیم. چه می دانستیم. می دانستیم کوچی باید رخ بدهد، مسیر را یادمان نبود. در به دری خاطره ای دور بود، که می خارید، می گزید، درد می کرد. هی از خودمان پرسیدیم:"کجا بود؟ چه  شده بود؟ خواب دیده بودم؟ چه بود؟" اطرافیان می ایستادند، بهت زده، نوازش می کردند، مدارا می کردند، همراهی می کردند، سوال می کردند... گیج بودیم. پیشانی مان را می گرفتیم... آخر لامصب ها... من اهل کدام تخته سنگ بودم که یادم رفته؟ نمی دانستیم. لعنت به من. لعنت به تویی که راکد شدی، ماندی.

دیروز با دوستم درددل می کردم. شعر می گفتم. حس می کردم فقط دارم گیجش می کنم. همسرم می گفت چه کمکی از دستش برای من برمی آید؟ چه کمکی عزیزم؟ من؟ نمی دانم. من نمی دانم. نمی دانم.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
عليرضا

من هيچ گاه پدر بزرگم را خسته نديدم حتي آن زمان كه 80 ساله بود و لي از آبياري باغش لذت مي برد از چيدن خوشه هاي انگور از هرس كردن درختاني كه شاخه هاي هرز داشتند اما من از وقتي بدنيا آمده ام خسته ام حتي حوصله آب خوردن هم ندارم چه برسد به آب دادن به صدها درخت شاخ هاي هرزگي از در و ديوار زندگيمان بالا مي رود اما حوصله نداريم قيچي بدست بگريم من به اندازه عمر همه اجدادم خسته ام شما چطور؟

شين الف

يادت رفته بود كرور كرور غرور و سربلندي را به خصوصياتشان اضافه كني اين ژن رو حس مي كنم توي غليان ها و انفجار هام توي لحظه هايي كه مي جواهند حقير باشم! به نظرم تو هم داريش! با اين ژن زن بودن خيلي سخته!

زیبا

من اهل کدام تخته سنگم که یادم رفته؟!!!! لعنت به من که راکد شدم....زیبا بود .مثل همیشه