ل

تـَش ِ برق. به قول اجدادم گمان کنم. هوای تاریک از ابر. باران. حرف های گلوله شده. درد های بقچه شده ی ته کمد. قرص های اعصاب قبل از شروع روز. غم های تسکین یافته. خاطرات کم رنگ. من فکر می کنم یک ان هستم. سکوت. دوشیزه خانم آیا بنده وکیلم؟ لی لی رفته است گل بچیند زیر باران. من این جا تنهام. دسته گل به دست. زیر تور عروس. روبروی آینه. زن های براق هرهر می خندند و قند می سایند. حواس شان نیست. خاکه قند می ریزد روی موهام. روی آرایش حرفه ای جـ.نده ای ام. روی لباسم. من یک عروس با وقارم. شکرک می زنم با لبخند و هیچ نمی گویم. دلم می خواهد بلند شوم، کفش های پاشنه درازم را از پام درآورم، دامنم را بالا بگیرم و با مشت بکوبم توی دماغ زنی که با رژلب سرخ سرخ دارد الکی می خندد و خاکه قند روی من می ریزد. ولم کنید. نمی فهمید؟ لی لی نیست. لی لی رفته است گلاب بیاورد. مادرشوهرم گلاب را از دستم گرفت. ریخت توی حلوا. حلوا را هم زد. هم زد. هم زد. حلوا خوش رنگ بود. خوش مزه بود. به مادرشوهرم گفتم حلوا خوب شده است. مادرشوهرم گفت که حلوای خوب توی سرش بخورد. مادرشوهرم برای مادرش گریه می کرد. مادرش مرا بی قید و شرط دوست داشت. به من نمی گفت ناخن هات را نجو. به من نمی گفت چرا پوستت لک شده. لبخند می زد. مادربزرگ من بود، بی آن که مادر و پدرم را زاییده باشد. آخرین انسان روی زمین بود که مرا با همین حال بدم دوست داشت و نمی خواست مرا خوب تر کند. نسل شان منقرض شد. دوشیزه خانم، برای بار سوم می پرسم، جواب ندادی، دیگر نمی پرسم. یعنی فقط دلم می خواهد به بار چهارم بکشد. می زنم توی گوشَت، همچین که جفت چشم هات بپرد بیرون. بگو دیگر. اه. حتمن باید شما دوشیزه خانم ها را گرفت به باد کتک؟ لی لی، مگس نشسته است روی خاکه قندهای روی تور. لی لی، این ها به من می خندند. کجا رفتی؟

/ 5 نظر / 2 بازدید
نازی

نوشته هات واقعا زیباست لی لی

Ati

لی لی عزیزم.قلم شیوائی داری.اینوحتماً زیادشنیدی.اما من نیومدم اینجاکه یه حرف تکراری بزنم .ازوقتی که بانوشته هات آشناشدم "همین جوردارم توی سرم باتوحرف می زنم ونمی دونم چرا...اسیریه فضای اثیری شدم که توساختی.چه جوری میشه منوبه دنیای خودت راه بدی؟میشه اصلاً؟

دورگه

همیشه خوب خوندم اینجا ولی اولین باره که چیزیو سیو می کنم ازت. سیو کردم توی فولدر ژنتیکی ها

کیقباد

سخت ترین کلمه ی سه حرفی دنیا ! راحترین جواب برای مشکل ترین سیوال دنیا ! نه ترین نه دنیا ! نه ترین نه دنیا که بسیارانی آنرا به شکل بله ادا میکنند ، آسان ادا میکنند حتی اگر دو سه باری بروند و گل بچینند ! بله ای که یک عمر نه میشود ، اما نه بر ای همه ! اینجوری که بوش میاد انگار برای همه !!!