پیرمردی که منتظر مینی بوس بود و می خواست به بیمارستان برود

منتظر تاکسی ایستاده بودم. پیرمرد کوچولو و شش تیغه ای به سویم آمد و چیزی گفت. هدفون را از گوشم درآوردم و گفتم چی؟ می خواست بداند که می شود با مینی بوس به بیمارستان رفت؟ برایش توضیح دادم که همین جا کنار من بایستد. مینی بوس می آید. دوباره هدفون را توی گوشم فرو کردم و هی خم شدم روی ماشین هایی که از جلوی پایم رد می شدند و هی مسیرم را داد زدم. وقتی صدای خودم را نمی شنوم مثل بابابزرگ می شوم. عربده می کشم. پیرمرد دوباره نزدیک تر آمد و چیزی گفت. هدفون را از گوشم خارج کردم و نگاهش کردم. نگران بود که سوار مینی بوس اشتباهی نشود یک وقت؟ خندیدم که نه خیر. نترسد. گم نمی شود. همین یک مینی بوس است و مجبور است آقا را ببرد همان جایی که می خواهد. خیالش راحت شد. و گفت که خیالش راحت شده است. لبخندکی هم زد. لبخند به چهره اش نمی نشست. چهره اش در نگرانی پیر شده بود. برایم تعریف کرد که از وقتی بازنشسته شده است، دیگر ارتباطش بادنیا خیلی کم شده است. تعجبی نداشت ولی من تعجب کردم. بعد پیش خودم گفتم تعجبم را بروز هم بدهم. گفتم عجب؟ گفت بله. و دستش را پشت کمرش به هم گره زد و هی نگران نگران به جایی آن طرف خیابان نگاه کرد. حرفش تمام شده بود. هدفون را در گوشم فرو کردم و مسیرم را برای کل جنبندگانی که از روبرویم می گذشتند داد زدم. دقت کردم وقتی ماشین ها برایم نمی ایستند با همان صدا فحش ندهم. دوباره مردد جلو آمد. هدفون را درآوردم و نگاهش کردم. خیلی محترمانه گفت:"تلاش کنید..." و پلک زد:"البته من خودم هم دختر هم سن شما دارم. تلاش کنید فقط تاکسی سوار شوید. ماشین شخصی بسیار خطرناک است." تایید کردم. بعد برایش توضیح دادم که تاکسی های کمی مسافرکشی می کنند. آن ها بیشتر تمایل دارند که دربست ببرند. و من الان خیلی دیرم شده است. و مجبورم. و حق به جانب ساعتم را بهش نشان دادم، انگار که ساعت کار مرا می داند. با خجالت تایید کرد. ولی نگرانی اش برطرف نشد. لبخند زدم. لبخند نزد. یک ماشین روبرویم ایستاد. تاکسی نبود. مسیرم را بهش گفتم. می رفت. پریدم داخل. در را بستم. برایش دست تکان دادم. سرش را محترمانه به علامت خداحافظی پایین آورد. با همان دستان پشت کمر گره زده، نگران نگاهم می کرد. دلم برای تنهایی و نگرانی اش در کنار خیابان گرفت. اشک توی چشمان و دماغم جوشید. عینک داشتم. چه کسی تشخیص می داد؟ هدفون را گذاشتم توی گوشم و تا برسم هی التون جان گوش دادم که می گفت:

 sorry seems to be the hardest word

و هی فینم را بالا کشیدم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
فورتونا

این هدفون هم یه جور دیگه ارتباط آدمو با دنیای خارج قطع میکنه..