همبازی کودک درون من

وقتی توی اتوبوس به دخترهایی که می خندیدند نگاه می کردم تو را ساختم. اول فکر کردم تو یک دهان بزرگ و زیبا داری که می خندد. آن قدر می خندی که وقتی نمی خندی، همه دست و پای شان را گم می کنند ومی خواهند بدانند چه شده است. همان جوری که من در آینه به خودم می خندم و حس می کنم شاد و راحت هستم.

می دانی؟ اما وقتی از آینه بیرون می آیم اخمو و خسته هستم.

بعد فکر کردم تو کتاب زیاد می خوانی. زیبا هستی ولی خودت هیچ وقت یادت نمی ماند که زیبا هستی. بحث می کنی. روشن بحث می کنی. فکر می کنی. نقب نمی زنی. کنایه نداری. نمی ترسی. رعایت نمی کنی. دست می اندازی. می خندی. بلند می خندی. خیلی بلند می خندی. خیلی معصومانه دست می اندازی.

بعد فکر کردم تو هنرمندی. شاید هم نباشی ولی هنر را می فهمی. فیلم خوب را می شناسی. کتاب خوب را دوست داری. عکس و نقاشی خوب را می شناسی. کمی جاه طلب تر شدم و فکر کردم حتا شاید منتقد هنری هم باشی.

بعد گذاشتم خیالاتم پیشرفت کند... اصلن حالا که خیال است، تو می نویسی. خوب می نویسی. یا شاید هم خوب می رقصی. یا هرچیزی... کاری هست که تو دوست داری و خوب انجام می دهی و از انجام دادنش سیر نمی شوی.

و فکر کردم در زندگیت به تو خوش می گذرد. به همه ی آدم های دور و برت خوش می گذرد.

فکر کردم دوستان زیادی داری. خوب عاشقیت کرده ای. با تمام وجود عاشق بوده ای. آن قدر خوب که آدم دلش می خواهد یک لیوان چای را بیاورد و کنار پنجره ی اتاقت بخورد. و تو عاشق باشی. و آدم هی نگاهت کند. و تو هی حرف بزنی. و من که بلد نیستم زیاد حرف بزنم هی چایم را مزه مزه کنم.

و مثل ننه ها با چشمانم قربان قد و بالایت بروم. چه قد و بالا داشته باشی و چه نداشته باشی.

قیافه ات با خودت. کارت با خودت. فقط دوست دارم تو زندگی کنی. خوب زندگی کنی.

وقتی توی خیالاتم ساختمت، فکر کردم که دوست داشتنی هستی. دلم خواست جوری شود که وقتی روی زمین فرود می آیی، من مامانت باشم.

دلم خواست.

می دانی؟

  

/ 4 نظر / 2 بازدید
انگور

قشنگ ترین پستی که تاحالا خوندم بسیاز زیبا می نویسی لی لی